تقویم رویدادها:

رویداد تاریخ وضعیت
ضیافت افطاری ۱۴ خرداد ۹۷ رویداد گذشته مسابقه طراحی لوگو ۶ شهریور ۹۷ داوری آثار دریافتی
ضیافت افطاری ۱۴ خرداد ۹۷ رویداد گذشته مسابقه طراحی لوگو ۶ شهریور ۹۷ داوری آثار دریافتی

خیرین و حامیان دانشگاه صنعتی شریف